Pabahay

Ang aking may-ari ay tumanggi na magrenta sa akin dahil mayroon akong Seksyon 8

Ipinagbabawal ng isang bagong batas sa California ang mga panginoong maylupa na tumanggi na magrenta sa mga aplikante dahil lamang sa mayroon silang voucher ng Seksyon 8. Ang batas ay nagdagdag ng mga may hawak ng voucher sa mga kasalukuyang proteksyon sa diskriminasyon sa California para sa mapagkukunan ng kita. Mga karaniwang halimbawa ng labag sa batas na pag-uugali:

  • Ang mga panginoong maylupa ay hindi maaaring mag-post ng "Walang Seksyon 8" o "Walang Mga Voucher" sa kanilang mga patalastas na inuupahan.
  • Hindi maaaring magtanong ang mga panginoong maylupa upang malaman kung mayroon kang Seksyon 8 bago bigyan ka ng isang aplikasyon.

Kung sa palagay mo ay hindi ka ligal na na-diskriminahan, mangyaring makipag-ugnay sa iyong lokal na tanggapan.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.