Sinabi ng lalawigan na binayaran ako nito ng masyadong maraming mga benepisyo ng CalFresh (stamp ng pagkain).

Maraming dahilan kung bakit maaaring sabihin ng county na binayaran ka ng masyadong maraming benepisyo ng CalFresh. (Ang CalFresh ay dating tinatawag na “food stamps.”) Tinatawag ng county ang overpaid na mga benepisyo ng CalFresh bilang “labis na pagpapahayag.” Ang ilan sa mga dahilan kung bakit maaaring isipin ng county na napakataas ng iyong mga benepisyo ay dahil mayroon kang labis na kita, mayroon kang isang nakatira sa iyo na hindi mo sinabi sa county, hindi mo ibinigay ang kinakailangang papeles sa county, o ikaw ay isang mag-aaral.

 

Kailangang bigyan ka ng county a nakasulat na paunawa na nagsasabi sa iyo na iniisip ng lalawigan na binigyan ka nito ng labis na CalFresh at bakit. Kung sa palagay mo mali ang lalawigan, maaari kang mag-apela at pakinggan ang iyong kaso ng isang independiyenteng opisyal ng pagdinig. Mayroon kang 90 araw mula sa petsa ng nakasulat na paunawa upang umapela ang iyong kaso. Kung mayroon kang napakahusay na dahilan para mag-apela ng huli, maaari kang mag-apela hanggang sa 180 araw pagkatapos ng petsa ng nakasulat na paunawa. Kung ang iyong paunawa ay hindi natutugunan ang mga kinakailangang ligal, tulad ng hindi pagbibigay ng dahilan o wala sa iyong pangunahing wika, maaari kang mag-apela kahit na pagkatapos nito.

 

Sa sandaling mag-apela ka, magkakaroon ng isang pagdinig na naka-iskedyul upang ipaliwanag kung bakit sa palagay mo hindi ka nakakatanggap ng labis na CalFresh at para sa isang opisyal ng pandinig na magpasya kung ang county ay tama o mali. Kung nagpasya ang opisyal ng pandinig na tama ka, maaaring sabihin ng opisyal ng pagdinig sa lalawigan na hindi mo kailangang bayaran ang mga benepisyo o hilingin sa lalawigan na kalkulahin muli ang iyong mga benepisyo.

 

fact sheet ng Mga Tip sa Pagdinig ng Estado

 

Karagdagang impormasyon

Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa iyong mga karapatan sa Patnubay sa LSNC CalFresh . Tumingin sa likod ng nakasulat na paunawa para sa mga tagubilin tungkol sa kung paano mag-apela. Maaari ka ring mag-apela sa online sa Division ng Mga Pagdinig ng Estado .

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.