Hindi ako bibigyan ng county ng mga benepisyo ng CalFresh (stamp ng pagkain).

Maraming dahilan kung bakit maaaring sabihin ng county na hindi ka makakakuha ng mga benepisyo ng CalFresh. (Ang CalFresh ay dating tinatawag na “food stamps”.)  Ang ilang mga dahilan ay maaaring masyadong mataas ang iyong kita o hindi ka nagsumite ng mga papeles sa county.

 

Kailangang bigyan ka ng county a nakasulat na paunawa na nagsasabi sa iyo na iniisip ng lalawigan na hindi ka karapat-dapat na makatanggap ng CalFresh at kung bakit hindi ka karapat-dapat. Kung sa palagay mo mali ang lalawigan, maaari kang mag-apela at mapakinggan ang iyong kaso bago ang an independiyenteng opisyal ng pagdinig. Mayroon kang 90 araw mula sa petsa ng nakasulat na paunawa para mag-apela. Kung mayroon kang napakagandang dahilan sa pag-apela nang huli, maaari kang mag-apela hanggang 180 araw pagkatapos ng petsa ng nakasulat na paunawa. Kung ang iyong paunawa ay hindi nakakatugon sa mga legal na kinakailangan, tulad ng hindi pagbibigay ng dahilan o hindi sa iyong pangunahing wika, maaari kang umapela pagkatapos ng 90 araw.  

 

Kung hindi ka hinayaan ng county na mag-apply o hindi bibigyan ka ng mga benepisyo ngunit hindi ka bibigyan ng nakasulat na paunawa, maaari ka pa ring mag-apela.

 

Sa sandaling mag-apela ka, isang iskedyul ng pagdinig ay bibigyan ka ng pagkakataon na ipaliwanag kung bakit sa tingin mo ay karapat-dapat ka at para sa opisyal ng pagdinig na magpasya kung ang county ay tama o mali. Kung magpasya ang opisyal ng pagdinig na tama ka, maaaring mag-utos ang opisyal ng pagdinig sa lalawigan na bayaran ka ng mga benepisyo o upang isaalang-alang muli ang iyong aplikasyon para sa CalFresh.

 

fact sheet ng Mga Tip sa Pagdinig ng Estado

 

Karagdagang impormasyon

Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa iyong mga karapatan sa Gabay ng LSNC CalFresh. Ang likod ng paunawa ay nagsasabi sa iyo kung paano mag-apela. Maaari ka ring mag-apela online sa Division ng Mga Pagdinig ng Estado.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.