Ano ang maaari kong gawin kung ang aking mga benepisyo sa CalFresh ay ninakaw sa elektronikong paraan?

Maaari kang mabayaran para sa mga hindi awtorisadong pag-withdraw mula sa iyong EBT account kahit na hindi mo kailanman nawala ang iyong card. Nangyayari ito kapag may nagnakaw ng iyong mga benepisyo mula sa isang point-of-sale o ATM machine (tinatawag na "skimming"), o kapag nalinlang ka na ibigay ang iyong impormasyon sa ibang tao (tinatawag na "scamming").  

 

Dapat kang maghain ng form ng paghahabol sa county sa pamamagitan ng paggamit ng EBT 2259 form sa loob ng 90 araw ng pagnanakaw.

 

Kung nawalan ka ng mga benepisyo sa electronic na pagnanakaw, maaari kang makakuha ng hanggang dalawang buwan ng kapalit na benepisyo para sa bawat mabibilang na kapalit ng electronic na pagnanakaw. Ang mabibilang na kapalit ay ang bawat pangkalahatang pagkakasunud-sunod ng mga transaksyon sa pagnanakaw ng elektroniko, gaano man karaming mga transaksyon ang nasasangkot. Makakakuha ka lamang ng dalawang pagkakataon ng pagpapalit ng electronic na pagnanakaw bawat taon ng pananalapi (Oktubre 1 hanggang Setyembre 30). Ang mga kapalit bago ang Disyembre 1, 2023 ay hindi binibilang sa limitasyong ito.

 

Ang county ay may 10 araw ng negosyo upang palitan ang iyong mga benepisyo. Ang mga pista opisyal o katapusan ng linggo ay hindi binibilang. Kung gusto ng county na imbestigahan ang iyong claim, maaaring iantala ng county ang pagpapalit sa iyong mga benepisyo sa loob ng 25 araw.  

 

Maaari kang makakuha ng kapalit ng mga benepisyo ng CalFresh na elektronikong ninakaw sa pagitan ng Oktubre 1, 2022 at Nobyembre 30, 2023. Upang makakuha ng kapalit na mga benepisyo para sa pagnanakaw na ito: 1) kailangan mong humingi ng kapalit ng benepisyo ngunit isang buwan lang ang natanggap mo ( nalalapat kung higit sa isang buwan ang ninakaw); 2) tinanggihan ka dahil hindi ka humiling ng kapalit sa loob ng 10 araw; o 3) hindi ka nagsampa ng EBT 2259. Upang maghain ng claim para sa pagpapalit ng mga benepisyong elektronikong ninakaw sa pagitan ng Oktubre 1, 2022 at Nobyembre 30, 2023, dapat mong kumpletuhin ang bagong form ng EBT 2259 nang hindi lalampas sa Pebrero 29, 2024.  

 

Ang county ay may 30 araw para iproseso ang mga retroactive na claim at mag-isyu ng mga benepisyo sa pagpapalit.

 

Narito ang isang flyer na may karagdagang impormasyon. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.