Ano ang kailangan kong gawin para patuloy na makatanggap ng mga benepisyo ng CalFresh?

Kailangan mong bigyan ang county ng ulat tungkol sa iyong kita, mga asset at sambahayan bawat 6 na buwan. Kung magsisimula kang kumita ng mas maraming pera, maaaring kailanganin mong mag-ulat kaagad. Ang kita na lampas sa Income Reporting Threshold (IRT) ay magti-trigger ng ulat. Ang county ay nagbibigay sa iyo ng na-update na mga limitasyon ng IRT bawat taon. 

 

Sa hinaharap, maaaring kailanganin ng ilang tao na lumahok sa mga aktibidad sa trabaho, ngunit hindi ngayon.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.