Kapakanan, tulong na pera, sobrang bayad, mga limitasyon sa oras, pangangalaga sa bata