Mayroon bang anumang mga pagbubukod sa mga limitasyon sa oras ng CalWORKs?

Oo. Ang mga nasa hustong gulang ay maaaring makakuha ng extension ng kanilang oras sa tulong kapag hindi sila makasali sa pinakamababang bilang ng oras sa maraming kadahilanan kabilang ang: 

  • isang kapansanan (hangga't walang kasaysayan ng pagiging sanction para sa paglabag sa mga panuntunan ng CalWORKs), 
  • pag-aalaga sa isang may sakit na miyembro ng pamilya, o 
  • pag-aalaga sa isang bata na nasa panganib ng juvenile dependency (inilalagay sa labas ng tahanan).

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.