Matutulungan ba ako ng county na makuha ang aking bachelor's degree o iba pang mas mataas na edukasyon?

Oo, maaari kang pumasok sa kolehiyo, paaralang pangkalakalan, edukasyong pang-adulto, o kahit na makakuha ng post-graduate degree bilang iyong aktibidad sa Welfare-to-Work. Dapat na hayaan ka na ngayon ng mga county na ituloy ang mas mataas na edukasyon bilang iyong aktibidad sa Welfare-to-Work. Ang mga taong gumagawa ng mas mataas na edukasyon bilang kanilang aktibidad sa Welfare-to-Work ay makakakuha ng $500 bawat semestre kung full-time, at $250 bawat semestre kung part-time para sa mga gastusin tulad ng mga libro at bayad sa paaralan.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.