Kailangan bang wala pang 18 taong gulang ang mga bata para makakuha ng CalWORKs?

Ang mga batang wala pang 18 taong gulang ay karapat-dapat para sa CalWORKs. Ang mga bata ay maaaring patuloy na makakuha ng CalWORKs kung sila ay 18 taong gulang ngunit nasa high school pa rin. Ang mga bata ay maaaring makakuha ng CalWORKs hanggang edad 19 kung hindi sila nakapagtapos ng high school dahil sa isang kapansanan.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.