Kailangan ko bang gumawa ng mga aktibidad sa kapakanan-sa-trabaho habang ang COVID-19 pandemya?

Depende. Maraming aktibidad ang hindi inaalok dahil sa COVID. Ang mga county ay dapat na malawak na magbigay ng mga kahilingan sa "mabuting layunin" na nagpapahintulot sa iyo na patuloy na makatanggap ng tulong at hindi kumpletong mga kinakailangan sa welfare-to-work. Ang mga county ay dapat huminto sa malawakang pagbibigay ng mabuting dahilan dahil sa COVID sa pagtatapos ng Public Health Emergency, na ngayon ay Mayo 13, 2023. Ang mga county ay magsisimulang muli sa mga tao sa Welfare-to-Work sa loob ng 60 araw pagkatapos ng Public Health Emergency .

 

Makakapaghingi ka pa rin ng mabuting dahilan kung pinipigilan ka ng COVID na makilahok sa Welfare-to-Work sa loob ng isang panahon.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.