Kailangan ko bang gumawa ng mga aktibidad sa kapakanan-sa-trabaho habang ang COVID-19 pandemya?

Depende. Maraming aktibidad ang hindi inaalok dahil sa COVID. Ang mga county ay dapat na malawakang magbigay ng mga kahilingan sa "mabuting layunin" na nagpapahintulot sa inyo na patuloy na makatanggap ng tulong at hindi kumpletong mga kinakailangan sa welfare-to-work. Kung parusahan ka ng iyong county dahil sa hindi pagsunod, pakiusap makipag-ugnay sa aming tanggapan para sa tulong. Ang mga county ay may malawak na pagpapasya upang payagan kang ayusin ang iyong parusa sa pamamagitan ng paglagda sa isang “planong panglunas” upang patuloy na makatanggap ng mga benepisyo. 

 

Sa ilang partikular na sitwasyon, maaari ka pa ring tumanggap ng pangangalaga sa bata kahit na hindi mo masusunod ang iyong plano sa welfare-to-work. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.