Ano ang mga gawain at tuntunin sa Welfare-to-Work?

Upang patuloy na makatanggap ng CalWORKs, karamihan sa mga nasa hustong gulang ay kailangang magtrabaho, maghanap ng trabaho, o mag-enroll sa pagsasanay sa trabaho o paaralan.  Kailangang lumahok ang mga pamilyang nag-iisang magulang sa loob ng 30 oras bawat linggo, at kailangang lumahok ang dalawang magulang na pamilya sa loob ng 35 oras bawat linggo. Ang mga pamilyang nag-iisang magulang na may batang wala pang 6 taong gulang ay kailangang lumahok sa loob ng 20 oras bawat linggo, at dalawang magulang na pamilya na may batang wala pang 6 taong gulang ay kailangang lumahok sa loob ng 30 oras bawat linggo. Maaaring kabilang sa mga aktibidad ang trabaho, pag-aaral, paghahanap ng trabaho o pagsasanay sa trabaho. Ang mga aktibidad ng bawat pamilya ay kasama sa isang Welfare-to-Work plan na ginagawa ng pamilya sa isang manggagawa sa county.

 

 

Ang mga nasa hustong gulang na hindi kinakailangang lumahok sa Welfare-to-Work ay tinatawag na exempt. Ang mga nasa hustong gulang na exempt ay maaaring magpatuloy na makakuha ng CalWORKs sa kabila ng hindi paggawa ng welfare-to-work. Ang mga pangunahing dahilan kung bakit maaaring maging exempt ang isang tao ay:

  •  mga nasa hustong gulang na hindi maaaring lumahok sa pinakamababang bilang ng oras dahil mayroon silang kapansanan,
  •  mga nasa hustong gulang na hindi maaaring lumahok sa pinakamababang bilang ng mga oras dahil inaalagaan nila ang isang may sakit na miyembro ng pamilya, isang batang nasa panganib ng pagdepende sa juvenile, o isang batang wala pang 2 taong gulang (ngunit para lamang sa isang bata).

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.