Ano ang kailangan kong gawin para manatili sa CalWORKs?

Kailangan mong:

  • kumpletong mga ulat tuwing 6 na buwan,
  • mag-ulat ng kita sa ibabaw ng Threshold sa Pag-uulat ng Kita,
  • lumahok sa mga aktibidad sa Welfare-to-Work (kung kinakailangan), 
  • pabakunahan ang iyong mga anak na wala pang 6 taong gulang, at
  • payagan ang county na mangolekta ng suporta sa bata para sa iyong mga anak maliban kung hindi ligtas na mangolekta ng suporta sa bata.

 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.