Ano pang tulong ang makukuha ng mga tatanggap ng CalWORKs?

Ang mga tatanggap ng CalWORKs ay awtomatikong nakakakuha ng CalFresh at Medi-Cal. Nagbibigay din ang CalWORKs ng mga pansuportang serbisyo tulad ng tulong sa paghahanap ng trabaho, tulong sa pagbabayad para sa mga aklat at suplay ng paaralan, pangangalaga sa bata at transportasyon.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.