Anong mga serbisyo ang magagamit upang matulungan akong pumasok sa trabaho o paaralan?

Maaari kang makakuha ng pera upang mabayaran ang kanilang mga gastos sa pakikilahok sa Welfare-to-Work kabilang ang transportasyon, uniporme, tool ng kalakalan, mga aklat at iba pang gastos sa edukasyon. Karamihan sa mga pamilya ay maaaring makakuha ng libreng pangangalaga sa bata nang hindi bababa sa 12 buwan kapag sila ay nakikilahok sa mga aktibidad na Welfare-to-Work. Mangyaring tanungin ang iyong manggagawa tungkol sa mga serbisyong ito.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.