Pinaluwag ba ng County ang mga panuntunan nito sa panahon ng COVID?

Oo. Narito ang ilang pagbabago na nagpapadali para sa iyong makuha at panatilihin ang iyong mga benepisyo: 

  • Mga CalWORK: Maaaring talikdan ng County ang mga patakaran tungkol sa tulong na walang tirahan, kabilang ang pagbibigay nito nang higit sa isang beses sa loob ng labindalawang buwan.
  • CalWORK:  Pagiging karapat-dapat para sa mga pagbabayad sa paglihis kahit na ang isang miyembro ng pamilya ay "nag-time out"
  • CalWORKs at CalFresh: Maaaring mapahinga ng mga county ang ilang mga kinakailangan sa aplikasyon, kabilang ang nangangailangan ng katibayan ng paninirahan, pagkakakilanlan, at pinapayagan kang makatuwirang tantyahin ang iyong kita. 
  • Welfare-to-Work: Maaaring talikdan ng mga county ang mga kinakailangan kung hindi mo matugunan ang iyong oras dahil sa emergency na COVID-19.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.