Paano kung hindi ako sumasang-ayon sa pagtatasa ng distrito ng paaralan?

Maaari mong hilingin sa distrito ng paaralan na magbayad para sa isang independent educational evaluation (IEE). Dapat mong isumite ang kahilingan nang nakasulat at sabihin na hindi ka sumasang-ayon sa pagtatasa. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit hindi ka sumasang-ayon. Ang distrito ng paaralan ay dapat magbayad para sa IEE, o ipaalam sa iyo nang nakasulat kung bakit hindi ito magbabayad para sa IEE at maghain para sa isang angkop na proseso ng pagdinig sa Opisina ng Administratibong Pagdinig ng estado. Kung ang distrito ng paaralan ay maghain para sa isang angkop na proseso ng pagdinig, isang neutral, ikatlong partido na administratibong hukom ng batas ang gagawa ng desisyon kung ang distrito ng paaralan ay dapat magbayad para sa IEE. Dapat patunayan ng distrito ng paaralan na ang pagtasa ay legal na sumusunod.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.