Kinakailangan ba ang aking employer na bigyan ako ng mga pahinga?

Malamang. Ang mga empleyado ng California na "hindi exempt na mga empleyado" ay dapat bigyan ng mga pahinga sa pagkain at pahinga.

 

Mga meal break

Ang mga non-exempt na empleyado ay nakakakuha ng hindi bababa sa 30 minutong walang bayad na meal break para sa bawat 5 oras ng trabaho. Ang empleyado ay dapat makatanggap ng meal break sa loob ng unang 5 oras ng trabaho. Maaari kang sumang-ayon na hindi magkaroon ng pahinga sa pagkain, ngunit kung ang panahon ng trabaho ay 6 na oras o mas kaunti.

 

Ang empleyado ay may karapatan sa 2 panahon ng pagkain para sa 10 oras ng trabaho at may opsyon na iwaksi ang pangalawang meal break kung ang panahon ng trabaho ay 10 oras o mas maikli.

 

Mga pahinga: Sa pangkalahatan, ang isang hindi exempt na empleyado ay dapat bigyan ng 10 minutong bayad na pahinga para sa bawat 4 na oras ng trabaho.

 

Lunas para sa hindi nakuhang pagkain at pahinga: Kung nabigo ang iyong employer na bigyan ka ng meal break, dapat kang bigyan ng employer ng 1 oras na suweldo sa iyong regular na rate para sa bawat araw ng trabaho na hindi ka tinanggihan ng meal break. Ang parehong ay totoo para sa mga pahinga break. 

 

 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.