Maaari ba akong parusahan ng county kung hindi ko gagawin ang kanilang sinasabi?

Karamihan sa mga county ay maaaring parusahan o parusahan kung tatanggihan mo ang isang alok sa trabaho, tumanggi na gumawa ng isang trabaho o programa sa pagsasanay, o nilabag ang isang tuntunin ng county nang sinasadya. Maaaring ihinto ng county ang iyong mga pagbabayad sa GA o sabihin sa iyo na hindi ka maaaring mag-apply muli para sa ilang yugto ng panahon. Dapat hayaan ka ng county na magbigay ng magandang dahilan (magandang dahilan) para sa hindi paggawa ng nais ng county. Kung sa tingin mo ay hindi patas, siguraduhing mag-apela at humingi ng pagdinig. Ang impormasyon sa pagdinig ay nasa likod ng iyong paunawa.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.