Kailangan ko bang ibalik ang GA?

Oo. Ang mga pagbabayad sa GA ay mga pautang. Karamihan sa mga county ay humihiling sa iyo na pumirma sa isang kasunduan na babayaran mo ito kapag bumuti ang iyong sitwasyon sa pananalapi. 

 

Kung magiging kwalipikado ka para sa mga benepisyo ng SSI dahil sa isang kapansanan, maaaring bayaran ng county ang sarili nito para sa mga benepisyo ng GA na ibinayad nito sa iyo mula sa iyong back payment sa SSI. Kung nagmamay-ari ka ng bahay, dapat kang sumang-ayon sa isang lien sa iyong tahanan. Ang lien ay nagpapahintulot sa county na humingi ng reimbursement para sa mga pagbabayad sa GA na ginagawa nito sa iyo kung ibebenta mo ang iyong bahay sa ibang pagkakataon at may mga nalikom mula sa pagbebenta. 

 

Maaaring hilingin ng county na ibalik ang GA o subukang mangolekta sa ibang mga paraan. Bago gawin iyon ng county, dapat nilang tukuyin kung maaari kang magbayad batay sa kita na mayroon ka. Kung hindi ka makabayad batay sa kita na mayroon ka, hindi ka maaaring bayaran ng county hanggang sa makakaya mo. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.