Paano nakakaapekto ang COVID-19 sa aking GA / GR?

Gumagawa pa rin ang mga county ng kanilang sariling mga patakaran tungkol sa kanilang mga programa sa GA / GR. Dapat ay mayroon kang "mabuting dahilan" dahil sa COVID-19 para sa hindi pagsunod sa paghahanap sa trabaho o mga kinakailangan na nauugnay sa trabaho kung sa tingin mo ay may kakayahang magamit. Kung ang lalawigan ay walang paghahanap sa trabaho o pagsasanay sa trabaho, hindi ka dapat malimitahan sa tatlong buwan ng GA / GR hanggang sa magsimulang magkaroon muli ng paghahanap sa trabaho o pagsasanay sa trabaho ang lalawigan. 

 

Dapat ka ring payagan ng lalawigan na mag-apply online o sa telepono upang maiwasan ang personal na pakikipag-ugnay, lalo na kung hindi ka maaaring pumunta sa tanggapan ng lalawigan dahil ikaw ay may sakit, na-quarantine, mahina laban sa COVID-19 o mayroong ibang kapansanan na pumipigil sa iyo na pumunta sa ang tanggapan ng kagawaran ng kapakanan.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.