Ano ang General Assistance o General Relief?

Pangkalahatang Tulong – kung minsan ay tinatawag na General Relief – ay karaniwang tinatawag na "GA" o "GR." Ito ay isang programang "cash aid" ng county. Ang Pangkalahatang Tulong ay para sa mga tao, karaniwang mga nasa hustong gulang na walang mga bata, na walang ibang paraan ng suporta. Ito ay para lamang sa mga residente ng county. Ang bawat county ay may sariling mga patakaran para sa GA program nito.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.