Medi-Cal, Medicare, mga singil sa medikal, bahagi ng gastos