May makakatulong ba sa akin na maunawaan ang aking mga benepisyo sa Medicare?

Oo. Ang bawat county ng California ay mayroong Health Insurance Counseling & Advocacy Program (HICAP). Ang mga HICAP ay nagbibigay ng libre at layunin na impormasyon at pagpapayo tungkol sa iyong pagpapatala at mga benepisyo sa Medicare. Matutulungan ka ng mga boluntaryong tagapayo na maunawaan ang iyong mga karapatan at mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan. Mahahanap mo ang iyong pinakamalapit na HICAP sa ang site na ito

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.