Kailangan ko bang magbayad para sa pagsubok o paggamot ng COVID-19?

Saklaw ng Medi-Cal at Medicare ang pagsubok at paggamot ng COVID-19. Ang mga plano sa komersyal (kasama ang mga plano ng Covered California) na kinokontrol ng Kagawaran ng Managed Health Care ng California o ng Kagawaran ng Seguro ng California ay inatasan na alisin ang lahat ng mga gastos sa labas ng bulsa para sa pagsuri at pagsusuri sa COVID-19.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.