Wala akong seguro at kailangan ko ng pangangalaga sa kalusugan.

Sa ilalim ng Affordable Care Act (ACA), halos lahat ay may access sa pangangalagang pangkalusugan. Maraming mga pagpipilian para sa libre o abot-kayang segurong pangkalusugan.

Mayroong limang mga paraan upang makakuha ng seguro:

  1. Mag-sign up para sa mga programa ng gobyerno, tulad ng Medicare o Medi-Cal. Kung karapat-dapat ka para sa isang programa ng gobyerno, lahat o karamihan sa iyong mga gastos sa pangangalaga ng kalusugan ay sasakupin nang walang singil sa iyo.

  2. Kumuha ng segurong pangkalusugan sa pamamagitan ng iyong employer o employer ng iyong asawa o magulang.

  3. Bumili ng seguro mula sa Covered California, ang mga estado ay "palitan" ang segurong pangkalusugan. Karamihan sa mga tao ay kwalipikado para sa Advanced Premium Tax Credits (APTCs) upang matulungan silang magbayad para sa isang plano.

  4. Bumili ng seguro mula sa isang pribadong kumpanya ng seguro sa iyong sarili.

  5. Mag-sign up para sa iyong programa sa kalusugan na pinapatakbo ng lalawigan

 

Karagdagang impormasyon

Narito kung paano ka mag-aplay para sa mga programa ng gobyerno:

 

Medi-Cal

Sakop ang CA

Medicare

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.