Nakatanggap ako ng isang abiso na ang aking mga benepisyo sa Medi-Cal ay humihinto o ang aking "bahagi ng gastos" ay tumataas.

Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, hindi pipigilan ng county ang iyong mga benepisyo sa Medi-Cal kahit na tumaas ang iyong kita hanggang Marso 31, 2023. Malamang na hindi gagawa ng aksyon ang County sa iyong kaso hanggang pagkatapos ng iyong susunod na pagpapasiya. Hindi namin inaasahan na makakakita ng mga pagwawakas hanggang Hulyo 1, 2023. Bumisita website ng DHCS para sa higit pang impormasyon kung paano panatilihin ang iyong coverage. 

 

May karapatan kang mag-apela ng aksyon ng lalawigan at magkaroon ng pagdinig sa harap ng isang independiyenteng opisyal ng pagdinig. Kung naapela mo ang paunawa bago ang petsa ng pagbabago sa iyong Medi-Cal, hindi dapat gawin ng lalawigan na baguhin siya hanggang sa magpasya ang opisyal ng pagdinig sa iyong apela. Kahit na hindi ka humiling ng pagdinig bago magbago ang iyong mga benepisyo, mayroon ka pa ring 90 araw mula sa petsa ng paunawa upang mag-apela.

 

Sa sandaling mag-apela ka, magkakaroon ng isang pagdinig na naka-iskedyul upang bigyan ka ng pagkakataon na ipaliwanag kung bakit hindi dapat tumigil o magbago ang iyong Medi-Cal at para sa hukom na magpasya kung ang county ay tama o mali. Kung magpasya ang opisyal ng pagdinig na tama ka, maaari niyang utusan ang lalawigan na ipagpatuloy ang iyong Medi-Cal o muling kalkulahin ang iyong bahagi ng gastos.  I-download o tingnan ang aming flyer upang matutunan kung paano maghanda para sa isang pagdinig ng estado.  

 

Karagdagang impormasyon

Maaari mong malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan sa Medi-Cal at ang proseso ng pagdinig sa Mga Serbisyo ng Pangangalaga sa Kalusugan.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.