Masyado akong kumikita para sa Medi-Cal. Mayroon bang iba pang mga pagpipilian?

Oo. Kung masyado kang kumikita para maging kwalipikado para sa Medi-Cal, maaari kang mag-aplay para sa Covered California. Ang Covered California ay isang palitan ng insurance sa pangangalagang pangkalusugan na pinamamahalaan ng estado na nag-aalok ng tulong pinansyal upang bawasan ang iyong mga pagbabayad sa premium. Pumunta sa CoveredCA.com upang makita kung kwalipikado ka para sa pinansiyal na tulong upang gawing mas abot-kaya ang iyong pangangalagang pangkalusugan. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.