Nakatanggap ako ng paunawa tungkol sa paglipat ng pinamamahalaang pangangalaga ng Medi-Cal. Maaari ko pa bang makita ang aking doktor?

Oo. Simula sa Enero 1, 2023, ang mga taong may Medicare at fee-for-service na Medi-Cal ay kakailanganing mag-enroll sa isang plano sa pinamamahalaang pangangalaga ng Medi-Cal. Ang mga abiso ay lumabas noong Nobyembre at Disyembre 2022. Dapat mong makita ang lahat ng iyong mga tagabigay ng Medicare bilang normal. Simula sa ika-1 ng Enero, sisingilin ng iyong mga provider ang isang plano sa pinamamahalaang pangangalaga ng Medi-Cal sa halip na ang bayad-para-serbisyong Medi-Cal. Maaari pa ring singilin ng iyong mga tagapagkaloob ang plano sa pinamamahalaang pangangalaga ng Medi-Cal kahit na hindi sila nakakontrata sa planong iyon.  

 

Maaari mo kaming tawagan kung sinabi ng iyong doktor na hindi ka na nila makikita, kanselahin ang iyong appointment o padadalhan ka ng bill para sa mga serbisyo.  

 

Narito ang isang factsheet na may karagdagang impormasyon. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.