Nag-aalala ako tungkol sa COVID-19, ngunit wala akong segurong pangkalusugan. Ano ang aking mga pagpipilian?

Kung wala kang segurong pangkalusugan, maaari kang maging karapat-dapat para sa Medi-Cal o isang tulong na salapi upang bumili ng pribadong seguro sa pamamagitan ng Covered California. Maaari kang makipag-ugnay sa amin upang talakayin ang iyong mga pagpipilian, o mag-apply para sa Medi-Cal or covered California .

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.