Ano ang saklaw ng Medi-Cal?

Sinasaklaw ng Medi-Cal ang pangunahing pangangalaga, espesyalidad na pangangalaga, mga inireresetang gamot, at dental kung ito ay itinuturing na "medikal na kinakailangan." Karamihan sa mga taong may Medi-Cal ay hindi nagbabayad ng mga co-pay o mula sa bulsa na mga gastos. 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.