Maaari ba akong makakuha ng IHSS?

Mga taong may kapansanan at mas mababang kita na nangangailangan ng tulong upang patuloy na manirahan sa kanilang mga tahanan.  

 

Pamantayan sa pagiging kwalipikado para sa lahat ng aplikante at tatanggap ng IHSS:

  • Dapat kang pisikal na naninirahan sa Estados Unidos. 
  • Dapat ka ring residente ng California.
  • Dapat ay mayroon kang isang pagpapasiya ng pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal.
  • Dapat kang tumira sa bahay o sa isang tirahan na iyong pinili (ang ospital ng matinding pangangalaga, mga pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, at mga lisensiyadong pasilidad ng pangangalaga sa komunidad ay hindi itinuturing na "sariling tahanan"). Kung wala kang tirahan, mahalaga ang isang tirahan na walang tirahan o anumang lugar kung saan maaari kang makatanggap ng mga awtorisadong serbisyo sa ligtas na paraan. 
  • Dapat kang magsumite ng isang kumpletong form ng Sertipikasyon sa Pangangalagang Pangkalusugan.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.