Ano ang mangyayari kapag nag-apply ako para sa IHSS?

Ang county ay pupunta sa iyong bahay upang magsagawa ng pagsusuri. Kakailanganin mo rin na punan ng doktor ang mga form. Maaari mong hilingin sa iyong doktor na gawin ang mga form o maaari mong hayaan ang county na tanungin ang iyong doktor para sa mga form. 

 

Magpapadala sa iyo ang county ng nakasulat na abiso na nagsasabi sa iyo kung karapat-dapat ka at kung ilang oras ng mga serbisyo ang makukuha mo. Kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng county, maaari kang umapela.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.