Mga proteksyon sa COVID, Seksyon 8, pagpapaalis, HUD, diskriminasyon