Limitado ang California kapag ang isang may-ari ay maaaring palayasin ang mga nangungupahan.

Ang Tenant Protection Act of 2019 (AB 1482) ay isang bagong batas na nangangailangan ng may-ari ng bahay na magkaroon ng wastong dahilan upang paalisin ang mga nangungupahan hangga't ang nangungupahan ay nanirahan sa pabahay ng pag-upa nang hindi bababa sa 12 buwan. Tinawag itong "dahilan lamang" na mga proteksyon para sa pagpapaalis.

 

Ano ang mga kadahilanang maaaring paalisin ng isang may-ari ang isang nangungupahan?

Para sa sinumang nangungupahan na protektado ng batas, ang may-ari ay maaari lamang palayasin para sa isa sa mga "may kasalanan" o "walang kasalanan" na nakalista sa batas. Ang "may kasalanan" ay nangangahulugang sinabi ng iyong landlord na may nagawa kang mali. Ang ilan sa mga "may kasalanan" na dahilan na nakalista sa batas ay:

 • Hindi nagbabayad ng renta.
 • Paglabag sa isang materyal na panuntunan sa iyong kasunduan sa pag-upa o pag-upa.
 • Aktibidad sa kriminal sa pabahay ng pag-upa.
 • Pag-subdate kung hindi pinapayagan ng iyong pag-upa.
 • Tumanggi na mag-sign ng bagong lease, kung ang bagong pag-upa ay nag-aalok ng mga katulad na termino sa iyong dating pag-upa.
 • Ang pagtanggi sa iyong pagpasok ng may-ari sa iyong bahay, kung ang may-ari ay may ligal na karapatang pumasok. 

Ang ibig sabihin ng "Walang kasalanan" ay wala kang nagawang mali. Ngunit, maaari ka pa ring hilingin ng iyong panginoong maylupa na lumipat para sa isa sa mga "walang kasalanan" na dahilan na nakalista sa batas. Kung pinalayas ka ng iyong may-ari para sa isa sa mga kadahilanang ito, dapat ka muna nila bigyan ng isang buwan na renta o talikdan ang isang buwan na renta upang matulungan kang umalis.

 

Ano ang abiso na dapat ibigay sa akin ng may-ari?

Ang isang panginoong maylupa na nagpapalayas sa iyo para sa alinmang "may kasalanan" o "walang kasalanan" na dahilan, ay dapat munang magbigay sa iyo ng isang nakasulat na paunawa na nagsasaad ng dahilan.

 

Nalalapat ba sa akin ang batas?

Nalalapat ang batas sa buong California. Pinoprotektahan nito ang maraming mga nangungupahan sa California, ngunit hindi lahat. Ang sanhi lamang ng mga proteksyon ay nalalapat sa mga nangungupahan na nakatira sa ilang mga uri ng pabahay sa sandaling nakatira sila sa pabahay sa loob ng 12 buwan. Kung ang sinumang may nangungupahan na may sapat na gulang ay lumipat sa pabahay ng pag-upa bago ka nanirahan doon sa loob ng 12 buwan, ang dahilan lamang ng mga proteksyon ay hindi nalalapat hanggang sa tumira ka doon sa loob ng 24 na buwan o lahat ng mga nangungupahan na may sapat na gulang ay nanirahan sa pabahay ng pag-upa sa loob ng 12 buwan, alinman ang mauna .

 

Nalalapat ba ang batas sa pabahay na aking tinitirhan?

Nalalapat lamang ang mga proteksyon sa mga nangungupahan na nakatira sa:

 • Karamihan sa mga gusali ng apartment na itinayo kahit 15 taon na ang nakakalipas.
 • Ang mga duplex na itinayo kahit 15 taon na ang nakalilipas - kung ang may-ari ay hindi nakatira sa kabilang panig.
 • Ang mga solong bahay ng pamilya na itinayo hindi bababa sa 15 taon na ang nakakalipas na pag-aari ng isang korporasyon.

Ang batas ay hindi nalalapat sa ilang mga nangungupahan, kabilang ang mga nakatira sa:

 • Ang pabahay na itinayo mas mababa sa 15 taon na ang nakaraan;
 • Ang ilang mga solong tahanan ng pamilya na pag-aari ng mga indibidwal; at
 • Ang ilang mga uri ng Mababang-Kita na Pabahay, kung saan ang mga renta ay pinapanatili ng mas mababa sa pamamagitan ng isang kasunduan sa kasunduan o regulasyon. (Tandaan: hindi kasama dito ang mga nagrenta na may isang voucher ng Seksyon 8.)

Hindi ito kumpletong listahan ng kung sino ang pinoprotektahan ng batas at kung sino ang hindi nito nalalapat din. Makipag-ugnay sa aming lokal na tanggapan upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung ang batas ay nalalapat sa iyo.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.