Maaari pa ba akong mag-aplay para sa tulong sa pagpapaupa ng COVID-19?

Kung nakatira ka sa isang county na sakop ng programa ng tulong sa upa ng estado (pabahay.ca.gov), hindi ka na maaaring mag-aplay para sa tulong sa pag-upa. Ang huling araw ng estado para mag-aplay para sa pagpopondo ay noong Marso 31, 2022.

 

Kung nakatira ka sa Sacramento County, maaari ka pa ring mag-aplay para sa tulong sa pag-upa sa www.shra.org/sera, ngunit ilalagay ka sa waitlist at walang garantiya na makakatanggap ka ng mga pondo.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.