Maaari pa ba akong mag-aplay para sa tulong sa pagpapaupa ng COVID-19?

Hindi. Kung nakatira ka sa isang county na sakop ng programa ng tulong sa upa ng estado (pabahay.ca.gov), hindi ka na maaaring mag-aplay para sa tulong sa pag-upa. Ang huling araw ng estado para mag-aplay para sa pagpopondo ay noong Marso 31, 2022.

 

Ang SERA 2 program (Sacramento) ay hindi na kumukuha ng mga bagong aplikasyon. Kung mayroon kang nakabinbing aplikasyon, mangyaring patuloy na panatilihing napapanahon ang iyong impormasyon at tumugon sa anumang mga katanungan mula sa programa. Bibigyan ng priyoridad ang mga aplikante na nakatanggap ng abiso sa pagpapaalis na isinampa sa korte at natugunan ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat sa programa ng SERA. 

 

Kung nag-apply ka na para sa pagpopondo ng SERA at nakatanggap ka ng notice mula sa Sacramento Superior Court na nagpapayo na ang iyong landlord ay nagsampa ng kaso laban sa iyo ng Unlawful Detainer, mahalagang ipaalam mo sa korte kung mayroon kang nakabinbing aplikasyon sa SERA. Matutulungan ka naming ipaalam sa korte. Dapat mo ring ipaalam sa programa ng SERA sa pamamagitan ng pag-email sa iyong abiso sa pagpapaalis (labag sa batas na detainer) sa [email protected].

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.