Maaari bang panatilihin ng aking kasero ang aking security deposit?

Matapos lumipat ang isang nangungupahan sa isang unit ng pag-upa, mapapanatili lamang ng isang may-ari ang deposito ng seguridad para sa 4 na kadahilanan:

  1. Hindi nabayarang upa;

  2. Pag-aayos ng mga pinsala na dulot ng nangungupahan maliban sa normal na pagkasira;

  3. Nililinis ang yunit ng pag-upa, ngunit gagawin lamang itong malinis tulad ng paglipat ng nangungupahan; at

  4. Kung pinapayagan ito ng kasunduan sa pag-upa, para sa gastos ng pagpapalit, pagpapanumbalik o pagbabalik ng mga item, tulad ng mga kasangkapan, na ibinigay ng may-ari.

Sa loob 21 araw pagkatapos ng pag-upa ng nangungupahan, ang may-ari ay dapat magpadala o magbigay sa nangungupahan ng isang listahan ng mga item na tinanggal ng may-ari mula sa security deposit at ibalik ang anumang natitirang pera mula sa deposito. Kung ang may-ari ay nag-iingat ng ilan o lahat ng deposito sa seguridad para sa apat na kadahilanan na nakalista sa itaas, dapat ding magpadala ang may-ari ng mga singil sa mga nangungupahan at invoice na nagpapaliwanag sa mga singil.

 

Kung sa palagay mo ay hindi maayos na pinapanatili ng iyong may-ari ang ilan o lahat ng iyong deposito sa seguridad, dapat mong ipadala sa iyong kasero ang isang nakasulat na liham. Ang liham ay dapat:

  1. Sabihin kung gaano karaming pera ang sa palagay mo dapat ibalik sa iyo ng may-ari;

  2. Ipaliwanag kung bakit sa palagay mo dapat ibalik ng may-ari ang pera sa iyo;

  3. Hilingin sa may-ari na ibalik ang pera sa isang tiyak na petsa;

  4. Ibigay ang iyong kasalukuyang address sa pag-mail at numero ng telepono.

Magandang ideya na ipadala ang liham sa pamamagitan ng sertipikadong mail, upang makumpirma mong natanggap ito ng may-ari. Dapat mo ring itago ang isang kopya ng liham. Maaari mo ring tawagan ang kasero upang pag-usapan ang tungkol sa security deposit. Kung nakikipag-usap ka sa iyong may-ari, dapat mong subaybayan ang isang liham tungkol sa kung ano ang iyong pinag-usapan at kung ano ang napagkasunduan mo.

 

Kung hindi mo magawang gumawa ng isang kasunduan sa iyong panginoong maylupa, maaari mong idemanda ang iyong may-ari sa maliit na korte ng paghahabol para ibalik ang iyong deposito sa seguridad. Ngunit, ang iyong may-ari ay maaaring mag-file ng isang "counterclaim" laban sa iyo. Sa counterclaim, maaaring kasuhan ka ng may-ari para sa hindi nabayarang upa, pinsala sa yunit ng pag-upa o mga gastos sa paglilinis.

 

I-download ang aming Flyer ng Security Deposit para sa karagdagang impormasyon.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.