Ako ay may kapansanan at hindi ako papayagang pangalagaan ng aking kasero. Ano angmagagawa ko?

Minsan ang mga nangungupahan na may kapansanan sa pisikal o mental, nahihirapan na sundin ang lahat ng mga patakaran ng may-ari dahil sa kapansanan. Halimbawa, ang isang nangungupahan ay maaaring magkaroon ng iniresetang serbisyo ng doktor o kasama na aso dahil sa isang kapansanan ngunit nakatira sa isang apartment complex na hindi pinapayagan ang mga aso. Kung hilingin ng may-ari ang nangungupahan na tanggalin ang kanyang aso, ang nangungupahan ay may karapatang humingi ng makatwirang akomodasyon ng patakaran ng panginoong maylupa na bawal ang mga hayop.

 

Ang isang makatuwirang tirahan ay kapag ang isang nangungupahan na may kapansanan ay nagtanong sa panginoong maylupa na gumawa ng pagbabago sa mga patakaran, patakaran, o kasanayan ng panginoong maylupa upang payagan ang disable na nangungupahan na pantay na pagkakataon na magamit at masiyahan sa yunit ng pag-upa. Ang pagpapahintulot sa isang nangungupahan na nangungupahan na panatilihin ang isang serbisyo o kasama na aso ay isang halimbawa lamang ng isang makatwirang tirahan na maaaring kailanganin ng isang may-ari upang magbigay ng isang nangungupahan sa ilalim ng batas ng estado at pederal.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.