Nakatanggap ako ng paunawa na tumataas ang aking upa. Magagawa ba ito ng aking may-ari?

Kung ikaw ay nasa buwanang pag-upa, maaaring taasan ng iyong kasero ang iyong upa hangga't nagbibigay sila ng nakasulat na paunawa bago ang pagtaas. Kung ang pagtaas ay 10% o mas kaunti, ang may-ari ay dapat magbigay sa iyo ng nakasulat na 30-araw na abiso ng pagtaas ng upa. Kung ang pagtaas ay higit sa 10%, ang iyong kasero ay dapat magbigay sa iyo ng nakasulat na 90-araw na abiso ng pagtaas ng upa.

Kung ikaw ay nasa isang fixed-term lease nang higit sa 30 araw, ang iyong upa ay hindi maaaring tumaas sa panahon ng lease, maliban kung ang lease ay nagpapahintulot sa upa na tumaas.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.