Pinagsilbihan lang ako ng mga papel sa pagpapaalis sa korte - ano ang gagawin ko?

Kung nais ka ng panginoong may bahay na paalisin ka, dapat silang magsampa ng kaso sa korte laban sa iyo na tinawag na "labag sa batas na detainer." Ang may-ari ay dapat may isang taong maglilingkod sa iyo (bigyan ka) ng mga papel sa korte na tinawag na isang "Pagtawag" at "Reklamo."

 

Ikaw, ang nangungupahan, mayroon lamang 5 araw ng korte pagkatapos ng petsa na natanggap mo ang mga papel ng korte upang tumugon sa korte. Upang mabilang ang 5 araw ng korte, simulang magbilang sa araw pagkatapos mong matanggap ang mga papel. Huwag bilangin ang Sabado, Linggo, o mga piyesta opisyal sa korte. Kung nais mong ipagtanggol ang iyong sarili sa pagpapaalis, mahalagang mag-file ka ng isang tugon (tinatawag na isang "sagot") sa oras. Kung hindi ka pa nag-file ng tugon sa pagtatapos ng 5 araw, maaaring hilingin ng may-ari ang korte para sa isang "default na paghuhukom." Nangangahulugan ito na awtomatikong nagwagi ang may-ari ng kaso at ibabalik sa iyo ang bahay na inuupahan. Kung nangyari ito, hindi ka makakakuha ng pagkakataon na pumunta sa harap ng korte at sabihin sa korte ang iyong panig ng kwento.

 

Ang mga nangungupahan ay madalas na may mga panlaban sa mga kaso sa pagpapaalis. Makipag-ugnay sa amin upang malaman ang tungkol sa proseso ng korte ng pagpapalayas at mga posibleng panlaban sa pagpapatalsik. 

 

Maaari ka ring mag-click dito para sa impormasyon tungkol sa kung paano sagutin ang isang kaso ng pagpapaalis (malapit na ang update) or kung paano irepresenta ang iyong sarili sa korte.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.