Anong mga buwan ang maaaring saklawin ng tulong sa pag-upa ng COVID-19?

Kung nakatira ka sa isang county na sakop ng programa ng tulong sa upa ng estado (pabahay.ca.gov) susuriin ng ahensya ang iyong aplikasyon para makita kung kwalipikado ka para sa programa. Kung kwalipikado ka, maaaring sakupin ng ahensya ang hanggang 18 buwan ng utang sa pag-upa at tulong sa mga utility mula Abril 2020 hanggang Marso 2022. Anumang mga utang mula Abril 1, 2022 o mas bago ay hindi sasakupin. 

 

Kung nakatira ka sa Sacramento County (www.shra.org/sera) at maging kuwalipikado para sa programa, maaari kang makatanggap ng tulong sa paupahang utang at mga utility mula Abril 2020 hanggang Marso 2022 at posibleng mga buwang lampas sa Marso 2022. Tulad ng programa ng estado, pinapayagan ka lamang na makatanggap ng hanggang 18 buwang tulong.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.