Nonbinary gender marker, pagpapalit ng pangalan, proseso ng hukuman