FEMA, mga benepisyo sa kalamidad, pagpapalit ng mga dokumento, SBA, paglilinis ng ari-arian

Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon

Disaster Flyer ng LSNC

 

Humiling ng Tulong Mula sa LSNC Online (Kalamidad lang)

 

Ang mga magagamit na mapagkukunan at mga deadline ay nag-iiba ayon sa sakuna. Mangyaring bisitahin wildfirerecovery.caloes.ca.gov para sa impormasyong partikular sa insidente, mga update at posibleng tulong pinansyal.

 

Pakikipagtulungan sa Legal na Tulong sa Sakuna: https://disasterlegalservicesca.org/

 

Ang iyong lokal na 2-1-1 na ahensya ay isang magandang mapagkukunan ng magagamit na tirahan at mga mapagkukunan pagkatapos ng natural na sakuna, upang mahanap ang 2-1-1 website ng iyong county, pindutin dito.