Naapektuhan ako ng isang natural na kalamidad. Maaari mo ba akong tulungan?

Nagbibigay ang LSNC ng libreng legal na tulong sa mga indibidwal at pamilyang may mababang kita na apektado ng mga natural na sakuna kabilang ang sunog, lindol at baha. Makakatulong kami sa mga isyung nauugnay sa sakuna kabilang ang mga claim sa FEMA at SBA, mga claim sa insurance, mga karapatan sa nangungupahan, mga remedyo ng may-ari ng bahay, pagiging karapat-dapat para sa mga benepisyong pederal, estado at lokal, at iba pang mga isyu.

 

Kung mayroon kang mga legal na tanong bilang resulta ng isang natural na sakuna, mangyaring tawagan kami nang walang bayad para sa tulong sa 1-800-660-3458, email [email protected] o magsumite ng a humiling ng tulong online.  

 

Mangyaring huwag mag-atubiling ibahagi Ang disaster flier ng LSNC (sa Ingles at Espanyol) na may mga apektadong indibidwal.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.