Maaari ko bang tanggalin ang aking rekord kung mayroon akong anumang mga multa o bayarin?

Ang mga Bayad, Pagsusuri, Mga multa, at Pagbabalik ng Biktima ay lahat ng uri ng mga gastos na maaaring singilin ng hukuman kapag ang isang nasasakdal ay nahatulan ng isang krimen.

  • Mga Bayarin at Pagsusuri: Ito ay mga gastos upang ibalik ang hukuman at county. Hindi sila parusa.
  • Mainam: Ang multa ay isang parusa. Ang ilang mga halimbawa ay kinabibilangan ng pera na dapat bayaran ng nasasakdal para sa napatunayang nagkasala ng isang mabilis na tiket o isang pera na sinisingil ng korte sa lahat ng nahatulang nasasakdal upang pondohan ang isang pangkalahatang pondo sa pagsasauli.
  • Pagbabalik ng Biktima: Ito ay isang natatanging uri ng gastos kung saan ang hukuman ay nag-uutos sa isang nasasakdal na bayaran ang biktima ng isang krimen nang direkta. Iba ito sa mandatory restitution fund fine.

 

Epekto sa expungement: Karaniwan, kung matagumpay na nakumpleto ng isang tao ang probasyon at natutugunan ang ilang partikular na kinakailangan, ang kanilang kahilingan sa pagtanggal ay sapilitan, ibig sabihin, dapat itong pagbigyan. Kung hindi nila matagumpay na nakumpleto ang probasyon, kailangang magpasya ang hukuman kung aalisin o hindi ang paghatol (ang korte ay may pagpapasya). Kung ang mga hindi nabayarang gastos ay gumawa ng petisyon na mandatoryo o discretionary ay depende sa kung ang mga gastos ay isang kondisyon ng probasyon.  

 

Mga Bayarin at Pagsusuri:Ang mga bayad sa probasyon at mga bayarin sa pampublikong tagapagtanggol ay hindi mga kondisyon ng probasyon. Kaya, ang utang sa mga bayaring ito ay hindi gumagawa ng isang petisyon na discretionary. Maaaring kailanganin pa rin ng isang hukom na magbigay ng kahilingan sa pagtanggal kung may iba pang mga hindi nabayarang bayad at walang ibang dahilan para tanggihan ang petisyon.

 

TANDAAN tungkol sa Pag-aalis ng mga Bayarin: Dahil sa mga batas simula noong 2021, wala na ang ilang bayarin (at ilan sa mga utang na nauugnay sa kanila). 

 

Pagbabalik: Simula sa Enero 1, 2023, hindi maaaring gamitin ang hindi nabayarang restitution bilang dahilan para tanggihan ang expungement.

 

Iba pang mga multa: Ang mga multa ay mga kondisyon ng probasyon. Kaya, ang mga hindi nabayarang gastos na iyon ay maaaring mangahulugan na ang hukom ay magpapasya kung ang kahilingan sa pagtanggal ay dapat pagbigyan. Ang mga hindi nabayarang gastos ay hindi dapat nangangahulugang awtomatikong tatanggihan ang petisyon. Gayunpaman, kapag binabayaran ang utang na may kaugnayan sa isang paghatol, ang pagbibigay ng priyoridad sa pagbabayad ng mga multa ay maaaring tumaas ang pagkakataon na maibigay ang isang kahilingan kung walang ibang dahilan upang tanggihan ang kahilingan.  

 

Kung mayroon kang hindi nabayarang mga multa, maaaring gusto mong makipag-usap sa isang abogado.

 

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.