Paano kung hindi ako sumasang-ayon sa Social Security at kailangang maghain ng apela?

Dapat mong palaging ihain ang iyong apela sa lalong madaling panahon. Kung maghihintay ka, maaaring mawalan ka ng mga patuloy na benepisyo. Dapat kang mag-file sa loob ng 60 araw pagkatapos matanggap ang iyong desisyon maliban kung may magandang dahilan kung bakit huli ang pag-file.  

 

Sa karamihan ng mga kaso ng Social Security, mayroong apat na antas ng apela:

  • muling pagsasaalang-alang
  • isang pagdinig sa harap ng administrative law judge (ALJ)
  • isang pagsusuri ng konseho ng mga apela
  • isang pagsusuri sa pederal na hukuman

 

Hindi tumulong ang LSNC sa mga paunang aplikasyon para sa mga benepisyo at anumang kaugnay na pagtanggi sa aplikasyon para sa kapansanan. Maaaring tumulong ang LSNC sa mga isyu sa post-entitlement, ibig sabihin ay nasa mga benepisyo ka at ngayon ay sinasabi ng Social Security na wala ka nang kapansanan o may anumang labis na bayad.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.