Ano ang Social Security Disability Insurance (SSDI)?

Ang Social Security Disability Insurance (SSDI) ay isang entitlement program para sa mga taong nagtrabaho nang may sapat na tagal (karaniwan ay 10 taon) upang masakop ng Social Security. Dapat ka ring magkaroon ng kondisyong medikal na nakakatugon sa Social Security kahulugan ng kapansanan. Babayaran ka ng Social Security batay sa kung magkano ang iyong kinita sa mga nakaraang taon.  

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.