Ano ang Supplemental Security Income (SSI)?

Ang programang Supplemental Security Income (SSI) ay nagbibigay ng buwanang pagbabayad sa mga matatanda at batang may kapansanan o pagkabulag na may kita at mga mapagkukunan mas mababa sa mga partikular na limitasyon sa pananalapi. Ang mga pagbabayad sa SSI ay ginagawa din sa mga taong may edad na 65 at mas matanda na walang mga kapansanan na nakakatugon sa mga kwalipikasyong pinansyal.

 

Ang SSI ay isang programang nakabatay sa pangangailangan. Ikaw ay dapat na mababa ang kita at may kapansanan upang maging kwalipikado. Kung nagtrabaho ka bago ang iyong kapansanan, maaari ka ring maging karapat-dapat para sa iba pang mga benepisyo ng Social Security tulad ng Social Security Disability Insurance.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.