Paano makakaapekto ang COVID-19 sa dami ng mga benepisyo na makukuha ko?

Kwalipikado ang mga tao para sa karagdagang benepisyo ng Unemployment Insurance dahil sa COVID-19. Gayunpaman, natapos ang mga karagdagang benepisyo sa linggo ng Setyembre 4, 2021. Makukuha mo ang mga karagdagang benepisyo para sa mga linggo bago ang Setyembre 4, 2021 kung saan karapat-dapat ka ngunit hindi pa nababayaran.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.