Kinailangan kong huminto sa trabaho dahil sa isang kapansanan o para sa pag-aalaga sa pamilya. Maaari ba akong magkaroon ng kawalan ng trabaho?

Hindi siguro. Kung ikaw ay pansamantala o permanenteng may kapansanan, maaari kang mag-aplay para sa State Disability Insurance at/o mga benepisyo ng Social Security. Upang maging kwalipikado para sa mga benepisyo ng Unemployment Insurance dapat mong patunayan na ikaw ay "kaya at available" na magtrabaho. Kung ikaw ay nag-aalaga ng isang may sakit na miyembro ng pamilya, maaari kang maging kuwalipikado para sa programang Bayad na Pag-iwan sa Pamilya. Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa mga programang ito sa Website ng EDD

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.