Tinanggihan ako ng Seguro sa Walang Trabaho.

Mayroong ilang mga dahilan kung bakit maaari kang tanggihan ng insurance sa kawalan ng trabaho. Maaaring hindi aprubahan ng Employment Development Department (EDD) ang iyong unemployment claim kung hindi ka nagtrabaho nang matagal, kung sinabi ng EDD na hindi mo na-verify ang iyong pagkakakilanlan, kung huminto ka at walang magandang dahilan, o kung sinabi ng iyong employer na huminto ka o ay tinanggal dahil may ginawa ka sa tingin ng EDD ay “misconduct”.  

 

Sa ilalim ng mga patakaran sa kawalan ng trabaho, ang maling pag-uugali ay isang bagay na hindi pinapayagan at saktan ang iyong employer. Karamihan sa mga pagkakamali na hindi makakasama sa iyong employer ay hindi maling pag-uugali.

 

Kung tatanggihan ng EDD ang iyong claim sa kawalan ng trabaho, dapat itong magbigay sa iyo ng nakasulat na paunawa na nagsasabi kung bakit tinanggihan ang iyong paghahabol. May karapatan kang umapela at magkaroon ng patas na pagdinig bago ang isang independiyenteng opisyal ng pagdinig. Mayroon kang 30 araw para mag-apela mula sa petsa ng nakasulat na paunawa. Kailangan mong magkaroon ng magandang dahilan para mag-apela nang higit sa 30 araw pagkatapos ng petsa ng nakasulat na paunawa.

 

Sa sandaling mag-apela ka, magkakaroon ng pagdinig na naka-iskedyul na magbibigay sa iyo ng pagkakataong ipaliwanag kung bakit sa tingin mo ay karapat-dapat ka para sa kawalan ng trabaho at para sa isang hukom ng opisyal ng pagdinig na magpasya kung tama o mali ang EDD. Maaari kang makakuha ng impormasyon tungkol sa iyong apela sa MyAppeal. Kung magpasya ang hukom na tama ka, maaaring utusan ng opisyal ng pagdinig ang EDD na bayaran ka ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho.

 

Karagdagang impormasyon

A form na maaari mong gamitin upang mag-apela maaaring i-download mula sa California Employment Development Department (EDD). Para sa pangkalahatang impormasyon, ang EDD ay may pahina na nagpapaliwanag kung paano file at pamahalaan ang iyong paghahabol para sa mga benepisyo ng Seguro sa Walang Trabaho.

Kung nais mo ng libreng ligal na impormasyon o payo,

Makipag-ugnayan sa amin

Disclaimer: Wala sa impormasyon o mga link na ibinigay sa site na ito ang ligal na payo.